Pangrol 20000 por.tbl.ent.20 II

Pangrol 20000 por.tbl.ent.20 II
Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG ( MENARINI GROUP ), BERLIN (D)
Kód zboží: 2631183
Kód SÚKL: 187407
HEM:
Dostupnost: SKLADEM
DPH: 10,00 %
Cena bez DPH: 101,82 Kč
Cena: 112,00 Kč
Kusů:
 

Dodatečné informace

Volně prodejný léčivý přípravek.
Pečlivě pročtěte příbalové informace!

Informace o zboží

PANGROL 20000

1/5
Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls136244/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Pangrol 20 000
enterosolventnítablety
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pangrol 20000 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 714 dnech, musíte se poradit s
lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je to Pangrol 20 000 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pangrol 20 000 užívat
3. Jak se Pangrol 20 000 užívá
4. Možné nežádoucíúčinky
5. Jak Pangrol 20 000 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PANGROL20 000A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pangrol 20 000obsahuje trávicí enzymy slinivky břišní (pankreatické enzymy).
Pangrol 20 000 je indikován jako podpora trávení a vstřebávání jídla při problémech s
enzymy slinivky břišní.
Takové problémy mohou být spojeny například s:
- konzumací těžce stravitelné zeleniny, mastných nebo neobvyklých jídel s
následným zhoršením vstřebávání živin a poruchou trávení spojenou se ztrátou
chuti k jídlu, říháním, zvedáním žaludku a průjmem (dyspepsie),
- zrychlenou pasáží potravy střevem, způsobenou např. nervozitou nebo střevní
infekcí
Ve výše uvedených případech můžete přípravek Pangrol 20000 užívat bez doporučení
lékaře.
2/5
Problémy mohou být také spojeny s vážnějšími onemocněními diagnostikovanými
Vaším lékařem, například:
- dlouhodobý zánět slinivky břišní (chronická pankreatitida), která v současné době
nerecidivuje,
- cystická fibróza (dědičná choroba slizničních žláz postihující různé orgány),
- zúžení vývodu slinivky břišní, způsobeném např. nádory nebo žlučovými kameny,
- prodělání operací slinivky břišní
- zrychlená pasáž potravy střevem, např. po operacích žaludku a střeva,
- poruchy jater a žlučových cest,
- celiakie,
- zánětlivé střevní onemocnění (zejm. Crohnova choroba),
- cukrovka (diabetes mellitus),
- syndrom získané imunodeficience (AIDS),
- Schwachmanův syndrom,
- Sjögrenův syndrom.
Ve výše uvedených případech je možné začít užívat přípravek Pangrol 20000 pouze na
doporučení lékaře.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANGROL 20 000
UŽÍVAT
Neužívejte Pangrol 20 000
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vepřové nebo nějakou jinou složku
Pangrolu 20 000.
- při akutním zánětu slinivky břišní nebo při akutním vzplanutí (atace) chronického
zánětu slinivky břišní během plně rozvinuté fáze onemocnění. Vhodné je ale
občasné podávání ve fázi odeznívání ataky onemocnění během vytváření jídelníčku,
pokud je prokázáno přetrvávající zhoršení pankreatických funkcí.
Zvláštní opatrnosti při použití Pangrolu 20 000je zapotřebí
- při příznacích odpovídajících ucpání střeva.
Ucpání střeva je známou komplikací u pacientů s cystickou fibrózou. V případě
příznaků odpovídajících ucpání střeva je třeba také zvážit možnost zúžení střeva.
- Pangrol 20 000 obsahuje aktivní enzymy, které při uvolnění v dutině ústní, např. při
rozkousání tablety, mohou způsobit poškození sliznice (vytvoření vředů). Proto
věnujte pozornost tomu, abyste vždy spolkl(a) Pangrol 20 000 celý.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupnébez lékařského předpisu.
Při užívání hotových přípravků obsahujících výtažek z pankreatu může být sníženo
vstřebávání kyseliny listové, což znamená, že může být nutné další podávání kyseliny
listové.
Při současném užívání Pangrolu 20 000 může být snížen účinek léků na snížení
krevního cukru (perorálních antidiabetik) acarbosya miglitolu.
3/5
Těhotenství a kojení
Pangrol 20 000 můžete užívat v těhotenství a při kojení po poradě slékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Důležité informace o některých složkách Pangrolu 20 000
Tento lék obsahuje laktózu. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
užívejte Pangrol 20 000 pouze po poradě s lékařem.
3. JAK SE PANGROL20 000 UŽÍVÁ
Vždy užívejte Pangrol 20 000 přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si
něčím nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Cílem léčby Pangrolem 20 000 je dosažení nebo udržení normální tělesné hmotnosti a
normalizace frekvence a konzistence stolice.
Dávkování
Dávkování proto souvisí se závažností stávající poruchy trávení stejně jako dostupnost
užitého přípravku pro zažívání. Obecně se jako základní dávka se doporučuje 20 000
40 000 IUlipázy.
Pokud tedy lékař nepředepíše jinak, je dávka 12 tablety na každé jídlo (odpovídá 20
00040 000 IU lipázy na každé jídlo). Potřebná dávka může být ivyšší. Zvýšení dávky
by mělo probíhat vždy pod dohledem lékaře a jeho cílem by mělo být zmírnění příznaků
(např. mastných stolic, bolestí břicha). Neměla by být překročena denní dávka 15 000
20 000 jednotek lipázy na kilogramtělesné hmotnosti.
Dávkování u dětí (od 3 let) by měl určit lékař.
Způsob podání
Pangrol 20 000 se polyká celý během jídla a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.
Délka léčby
Pokud užíváte Pangrol 20 000 na doporučení nebo předepsání lékaře, potom délka
užívání Pangrolu 20 000 vychází z průběhu Vaší nemoci a určuje ji Váš lékař.
Pokud užíváte Pangrol 20 000 bez předchozí konzultace s lékařem a Váše příznaky se po
714 dnech užívání Pangrolu 20 000 nezlepší nebo naopak zhorší, musíte kontaktovat lékaře.
Pokud máte dojem, že účinek Pangrolu 20 000 je příliš silný nebo příliš slabý,
kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pangrol 20 000, než jste měl(a)
Užité množství Pangrolu 20 000 může značně překročit doporučenou dávku.
Nepředpokládají se žádné škodlivé účinky.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Pangrol 20 000
Nezdvojnásobujte dávku, abyste tak nahradil(a) zapomenutou tabletu.
4/5
Jestliže jste přestal(a) užívat Pangrol 20 000
Když ukončíte léčbu Pangrolem 20 000 příliš brzy nebo když léčbu přerušíte, je
pravděpodobné, že se nedostaví kýžený léčebný účinek, nebo že se vaše špatné
zažíváníopět zhorší.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Pangrol 20 000 nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým byste měl(a) věnovat
pozornost, a opatření pro případ, že se u vás objeví
Pokud se u vás objeví některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte užívat
Pangrol 20 000 a navštivte lékaře hned, jak je to možné.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat méně než1 pacienta z10 000)
Žaludek a trávicí ústrojí: U pacientů s cystickou fibrózou bylo po podání vysokých
dávek výtažku z pankreatu (léčivé látky Pangrolu 20 000) popsáno zúžení dolní části
střeva.
Po užití výtažku z pankreatu byly popsány reakce přecitlivělosti trávicího ústrojí (jako
průjem, bolest žaludku a nevolnost).
Imunitní systém: Po užití výtažku z pankreatu byly popsány reakce přecitlivělosti
okamžitého typu (jako kožní vyrážka, kýchání, slzení a dušnost z důvodu zúžení
průdušek).
Četnost výskytu nežádoucích účinků není známa (nelze odhadnout na základě
dostupných údajů):
Ledviny a močové cesty: U pacientů s cystickou fibrózou, zejména při užívání
vysokých dávek výtažku z pankreatu, může dojít ke zvýšenému vylučování kyseliny
močové. Pokud máte cystickou fibrózu, bude vám lékař kontrolovat vylučování
kyseliny močové močí, aby se předešlo tvorbě kamenů z kyseliny močové.
Pokud u vás bude některý nežádoucí účinek závažný, nebo pokud zaznamenáte nějaký
nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, sdělte to, prosím,
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PANGROL 20 000 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Pangrol 20 000 po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na
blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
5/5
Podmínky uchovávání
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Pangrol 20 000 obsahuje
Léčivou látkou je:
1 enterosoleventní tableta obsahuje:
pancreatinum 200 mg
(aktivita lipázy min. 20 000 IU/tabl.
aktivita amylázy min. 12 000 IU/tabl.
aktivita proteázy min. 900 IU/tabl.)
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, krospovidon (typ A), koloidní bezvodý
oxid křemičitý, magnesium-stearát (rostlinný)
Potah:
hydroxypropylmethylcelulosa, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%,
triethylcitrát, oxid titaničitý (E171), mastek, simetikonová emulze 30%, vanilkové
aroma, bergamotové aroma Firmenich, makrogol 6 000, sodná sůl karmelosy,
polysorbát 80 (rostlinný)
JakPangrol 20 000 vypadá a co obsahuje toto balení
Pangrol 20 000 jsou bílé až světle šedé, bikonvexní potahované tablety.
Jsou uloženy v PVC/PVDC/Al nebo vAl-Al blistru a krabičce.
Originální balení obsahuje 20, 50 nebo 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
12.10.2011