Aulin gel
drm.gel.1x50gm/1.5gm

Aulin gel
Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO (CZ)
Kód zboží: 8594044140089
Kód SÚKL: 66045
HEM:
Dostupnost: SKLADEM
DPH: 10,00 %
Cena bez DPH: 139,09 Kč
Cena: 153,00 Kč
Kusů:
 

Dodatečné informace

Volně prodejný léčivý přípravek.
Pečlivě pročtěte příbalové informace!

Informace o zboží

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
AULIN gel (nimesulidum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek AULIN gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AULIN gel používat
3. Jak se přípravek AULIN gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek AULIN gel uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AULIN GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku AULIN gel je nimesulid, který patří do skupiny látek s protizánětlivými a bolest tišícími účinky (NSAIDs).
Aulin gel je určen k místní léčbě bolestivých a zánětlivých projevů pohybového aparátu po poranění měkkých tkání ( jako je podvrtnutí, vymknutí, naražení, úraz provázený výronem) nebo u poúrazového zánětu šlach.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AULIN
GEL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek AULIN gel:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku AULIN gel,
- jestliže se u vás po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků s protizánětlivým účinkem vyskytla přecitlivělost, projevující se alergickou rýmou, vyrážkou nebo dýchacími obtížemi,
- na poraněnou kůži, do otevřených ran či hnisavých projevů,
- na stejné místo zároveň s jinými lokálními přípravky,
- u dětí mladších 12 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AULIN gel je zapotřebí
- jestliže trpíte krvácením do zažívacího traktu, aktivní vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku nebo je u Vás podezření na na tato onemocnění,
- pokud máte vážnou poruchou funkce ledvin nebo jater,
- jestliže máte vážnou poruchu srážlivosti krve,
- pokud trpíte vážným/nekontrolovaným srdečním selháním,

- pokud se u Vás v minulosti vyskytla reakce z přecitlivělosti (alergická reakce) na jiné léky proti
zánětu, bolesti a horečce. Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. Nevystavujte ošetřená místa přímému slunečnímu záření ani působení solária, aby se snížilo riziko vzniku fotosenzitivity (reakce kůže na sluneční záření).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při zevním použití přípravku AULIN gel nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými léčivými přípravky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu
Těhotenství a kojení
Přípravek AULIN gel není určen k používání v době těhotenství a kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Důležité informace o některých složkách přípravku AULIN gel
AULIN gel obsahuje methylparaben a propylparaben. Tyto látky mohou způsobit těžké alergické reakce (obvykle pozdního typu).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AULIN GEL POUŽÍVÁ
Přípravek používejte vždy dle pokynů této příbalové informace svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud při léčbě poranění nedojde k ústupu obtíží do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.
Vmasírujte gel do kůže kolem bolestivé či nateklé oblasti. Množství použitého gelu závisí na velikosti
bolestivého či nateklého místa.
Obvyklé množství je 3 g gelu (což odpovídá 6 - 7 cm vytlačeného pruhu gelu) aplikovaného 2 -3krát
za den po dobu 7 - 14 dnů.
Nepřekrývejte okluzívními (neprodyšnými) obvazy.
Aulin gel je určen pouze k aplikaci na kůži, není určen pro vnitřní užití.
AULIN gel by se neměl dostat do očí nebo na sliznice. V případě náhodného kontaktu je třeba místo
neprodleně opláchnout vodou.
Po použití přípravku si umyjte ruce.
Při náhodném požití přípravku Aulin gel okamžitě kontaktujte lékaře nebo se obraťte na nejbližší
zdravotnickou pohotovostní službu.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AULIN gel
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokud zapomenete použít gel v daný čas, aplikujte ho v malém množství hned, jak si vzpomenete a
pak pokračujte v zavedeném dávkování.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AULIN gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky, které se mohou objevit po použití přípravku
AULIN gel jsou:
Časté (které se mohou projevit u více než 1 osoby ze 100): svědění, zarudnutí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5 JAK PŘÍPRAVEK AULIN GEL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Po použití vždy tubu opět uzavřete.
Přípravek AULIN gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek AULIN gel obsahuje
Léčivou látkou je nimesulidum 30 mg v 1 g gelu.
Pomocnými látkami jsou diethylenglykol-monoethylether, glyceromakrogol-oktanodekanoát,
karbomer, dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, methylparaben (E218), propylparaben (E216), čištěná
voda.
Jak přípravek AULIN gel vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AULIN gel je opalescentní světle žlutý gel v hliníkové tubě s PP uzávěrem. Velikost balení: tuba o obsahu 15 g, 30 g, 50 g nebo 100 g.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika
Výrobce:
MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika ve spolupráci s Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.4.2010